Антикорупційний ресурсний центр
English На головну ВХІД
Спонсори:
USAID
Rule of Law Initiative

ГРОМАДСЬКА РАДА

 

  ДИРЕКТОР

БЮРО З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

РУСЛАН ГЕОРГІЙОВИЧ РЯБОШАПКА

 

 

 

Руслан Георгійович РЯБОШАПКА (1976 р.н.) народився у смт. Любашівка, Любашівського району‚ Одеської області‚ освіта вища, Заслужений юрист України, має 3 ранг державного службовця.

З 1998 року до 2001 року - працював головним консультантом заступника начальника управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку і оборону; заступником директора Департаменту законодавства про правосуддя, кримінального і процесуального права та про адміністративну відповідальність Міністерства юстиції України; заступником начальника відділу Державного департаменту України з питань виконання покарань.

До 11.2002 року – працював заступником директора Департаменту законодавства про правосуддя, кримінального і процесуального права та про адміністративну відповідальність Міністерства юстиції України.

До 12.2003 року займав посаду директора Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України.

З кінця 2003 року до 06.2010 року очолював Департамент законодавства про правосуддя‚ правоохоронну діяльність та антикорупційної політики Міністерства юстиції України.

З червня 2010 року – призначений Директором Бюро з питань антикорупційної політики.

 


Бюро з питань антикорупційної політики створено відповідно до

Постанови Кабінету Міністрів України № 398 від 07. 06.10 р.

Наказ про призначення

Директора Бюро з питань антикорупційної політики № 964-к від 15.06.10 р.

 

 

 

СТРУКТУРА

 Бюро з питань антикорупційної політики

Секретаріату Кабінету Міністрів України

Затверджено наказом Міністра Кабінету Міністрів України від 22 червня 2010р. №101

штатна чисельність 14 чоловік

 

1.     Директор Бюро

 

2.     Перший заступник директора Бюро

 

Сектор координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань антикорупційної політики

 

3.     Заступник директора Бюро,

завідуючий сектором

4.     Головний спеціаліст

5.     Головний спеціаліст

Сектор проведення антикорупційної експертизи

6.     Заступник директора Бюро,

завідуючий сектором

7.     Головний спеціаліст

8.     Головний спеціаліст

Сектор міжнародного співробітництва та інформаційної політики

9.     Завідуючий сектором

10.  Головний спеціаліст

11.  Головний спеціаліст

Сектор аналізу та дослідження проблем виникнення корупції

12.  Завідуючий сектором

13.  Головний спеціаліст

14.  Головний спеціаліст

 

 


 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України - Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 

__________________   А.Й. БОГДАН

 

____ червня 2010 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Міністр Кабінету Міністрів України

 

 

______________А.В. ТОЛСТОУХОВ

 

____ червня 2010 року

                                                            

 

                                                          

                                             

 

                                  

 

                                            

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюро з питань антикорупційної політики

 

Загальна частина

1.  Бюро з питань антикорупційної політики (далі - Бюро) є самостійним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України, який забезпечує діяльність Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (далі - Урядовий уповноважений).

2.                У своїй діяльності Бюро керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, Регламентом Кабінету Міністрів України, іншими  актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністра Кабінету Міністрів та цим Положенням.

3.                Бюро з метою ґрунтовного і комплексного опрацювання питань, що належать до компетенції Урядового уповноваженого, взаємодіє із структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, відповідними структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Завдання та функції Бюро

4.    Основним завданням Бюро є організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого з підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики.

5.    Основними функціями Бюро є:

            1) підготовка пропозицій щодо:

визначення основних напрямів державної антикорупційної політики;

розроблення та здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією державної антикорупційної політики;

формування державної антикорупційної політики, реалізації антикорупційної стратегії;

2)           здійснення заходів щодо координації діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації антикорупційної політики;

3)           підготовка проектів висновків з антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

4)      проведення системного аналізу:

діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії корупції із здійсненням комплексу заходів щодо їх узгодженої роботи у зазначеній сфері;

законодавства з метою виявлення норм, застосування яких може призвести до корупційних проявів з підготовкою пропозицій щодо розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів;

статистичних даних,  іншої інформації про факти корупційних діянь та здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, зокрема таких, що вживаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень з метою виявлення факторів, які сприяють корупційним проявам, з підготовкою пропозицій щодо їх усунення;

5)  організація ефективної взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики;

6)  підготовка матеріалів стосовно участі України у співпраці з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRЕСО), іншими міжнародними організаціями з питань антикорупційної політики;

7)           розроблення заходів, пов’язаних із залученням до формування та реалізації антикорупційної політики інститутів громадянського суспільства та сприянням співпраці з ними органів виконавчої влади;

8)           забезпечення діяльності при Урядовому уповноваженому громадської ради з питань державної антикорупційної політики;

9)           інформування громадськості про здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

10)       підготовка для розгляду на засіданнях урядових комітетів або Кабінету Міністрів пропозицій щодо доцільності проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

11)       проведення досліджень з проблем, пов’язаних з корупцією;

12)       забезпечення розміщення в засобах масової інформації матеріалів, що стосуються запобігання та протидії корупції;

13)       узагальнення інформації центральних органів виконавчої влади про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики, підготовка проекту щорічного звіту Кабінетові Міністрів України;

14)       підготовка Кабінетові Міністрів інформації про виявлені факти корупційних правопорушень;

15)       проведення експертизи та підготовка експертних висновків до проектів нормативно-правових актів, внесених Урядовим уповноваженим, здійснення організаційного забезпечення проведення правової та у разі потреби наукової експертизи таких актів;

16)        забезпечення підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях урядових комітетів і Кабінету Міністрів, доопрацювання за їх рішенням проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Урядового уповноваженого;

17)   розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Урядового уповноваженого.

Структура Бюро та організація його роботи

6.          Структуру і штатну чисельність працівників Бюро затверджує Міністр Кабінету Міністрів за поданням Урядового уповноваженого.

7.          До складу Бюро входять:

сектор координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань антикорупційної політики;

сектор міжнародного співробітництва та інформаційної політики;

сектор аналізу та дослідження проблем виникнення корупції;

сектор проведення антикорупційної експертизи.

8.    Директор та інші працівники Бюро призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів за поданням Урядового уповноваженого.

9.          Директор Бюро має одного першого заступника та двох заступників за напрямами діяльності, які здійснюють повноваження, зазначені у пунктах 11 і 12 цього Положення, відповідно до розподілу обов'язків, проведеного директором Бюро.

        10. Директор та інші працівники Бюро наділяються правами, виконують обов’язки і несуть відповідальність згідно із Законом України «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України, наказами Міністра Кабінету Міністрів і цим Положенням.

           11.           Директор Бюро:

1)            здійснює загальне керівництво роботою Бюро і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Бюро завдань;

2)             розподіляє обов'язки між заступниками директора Бюро;

3)             затверджує положення про сектори і посадові інструкції працівників Бюро;

4)             проводить роботу, пов'язану з добором та підвищенням кваліфікації працівників Бюро, створенням кадрового резерву;

5)             відповідає за своєчасне проходження та опрацювання документів в Бюро;

6)            інформує Урядового уповноваженого стосовно документів і матеріалів з питань, що належать до компетенції Бюро;

7)            візує проекти актів Кабінету Міністрів, а також проекти актів законодавства, що вносяться Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради та Президента України;

8)            за дорученням Урядового уповноваженого надає відповіді на звернення Апарату Верховної Ради, Секретаріату Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян;

9)            здійснює відповідно до рішень Кабінету Міністрів та доручень Урядового уповноваженого інші повноваження.

            12.        Директор Бюро має право:

1)          брати учать:

 у разі відсутності Урядового уповноваженого за його дорученням у засіданнях консультативних, дорадчих та інших органів Кабінету Міністрів, нарадах у керівництва Кабінету Міністрів та його Секретаріату, у засіданнях урядових комітетів;

         у засіданнях колегій центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються запобігання та протидії корупції;

2)          отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для проведення аналізу стану роботи із здійснення антикорупційної політики;

3)          залучати в установленому порядку працівників центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до участі в підготовці матеріалів з питань, що належать до компетенції Урядового уповноваженого.

13.     Для здійснення своїх повноважень працівники Бюро мають право:

1) вносити Урядовому уповноваженому пропозиції щодо:

утворення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів та проведення їх антикорупційної експертизи;

залучення науковців і експертів до розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення їх антикорупційної експертизи та досліджень проблем, пов’язаних з корупцією;

проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

2)       одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, статистичні дані, матеріали, які стосуються стану роботи із запобігання та протидії корупції;

3)     безперешкодно відвідувати центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, вивчати в межах своїх повноважень матеріали, які стосуються стану виконання законів та актів Кабінету Міністрів;

4)     використовувати у своїй діяльності методичні та методологічні розробки і бази даних Мін'юсту, інших центральних органів виконавчої влади;

5)     одержувати від структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів нормативно-правові акти та документи, що до них додаються (пояснювальна записка, довідка про погодження, протокол узгодження позицій, висновок Мін’юсту, порівняльна таблиця, експертний висновок тощо), для проведення аналізу з метою виявлення норм, реалізація яких може призвести до корупційних проявів;

6)           забезпечувати у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про корупційні порушення, підготовку матеріалів для передачі органам, які здійснюють боротьбу з корупцією, та одержувати інформацію за результатами їх розгляду;

7)           за дорученням Урядового уповноваженого:

залучати в установленому порядку до здійснення заходів щодо забезпечення діяльності Урядового уповноваженого представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, навчальних закладів, підприємств та організацій;

брати участь у:

-    у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, що стосуються запобігання та протидії корупції;

-   розгляді правоохоронними органами та органами виконавчої влади питань, пов'язаних із боротьбою з корупцією;

- засіданнях урядових комітетів;

- роботі робочих груп з питань запобігання та протидії корупції, інших дорадчих і консультативних органів Кабінету Міністрів.

14. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Бюро здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів.

15. Бюро використовує в процесі роботи бланки із своїм найменуванням.

___________________