Антикорупційний ресурсний центр
English На головну ВХІД
Спонсори:
USAID
Rule of Law Initiative

Календар подій

ЗМІНЕНО ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ТА ПОДОВЖЕНО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ УРЯДОВОМУ УПОВНОВАЖЕНОМУ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДО 1 ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ

03 вересня 2010 року
 
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ
З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 
РІШЕНННЯ
 
від  20  липня 2010 р. № 2
 
Київ
 
Про оптимізацію роботи Громадської ради при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики
 
 
                Відповідно до підпункту 6 пункту 4 та пункту 8 Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 року № 410, вирішив:
1.       Здійснити ротацію членів Громадської ради.
2.       У період з 20 липня по 20 серпня 2010 року провести конкурсний відбір кандидатів до складу Громадської ради при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики.
3.       Затвердити Положення про діяльність Громадської ради при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики.
4.       Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Громадську раду при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політки від 23 квітня 2010 року.
5.       Забезпечити розміщення на Урядовому порталі та веб-сайті Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики інформації про оголошення, порядок та умови проведення конкурсу, а також Положення про діяльність Громадської ради при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики.   
 
Урядовий уповноважений
з питань антикорупційної політики                                                                                                                                                               А. БОГДАН

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України -
Урядовий уповноважений з питань
антикорупційної політики
 
 
___________________ А. Й. БОГДАН
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
при Урядовому уповноваженому
з питань антикорупційної політики
 
1. Загальні положення
Громадська рада при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики  (далі – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики (далі – Урядовий уповноважений) з метою широкого залучення громадян України до вироблення та реалізації заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, формування у суспільстві негативного ставлення до корупційних проявів.
Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про громадську раду при Кабінеті Міністрів України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.
Громадська рада здійснює свою діяльність на основі демократичних принципів законності, відкритості, гласності, рівності та добровільності.
2. Основними завданнями Громадської ради є:
сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, в тому числі, у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики;
участь в проведенні системного аналізу законодавства з метою виявлення норм, реалізація яких може призвести до корупційних проявів, та підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції;
здійснення громадської антикорупційної експертизи;
         проведення або замовлення досліджень у тому числі наукових та соціологічних щодо запобігання та протидії корупції;
підготовка пропозицій щодо реалізації спільних заходів за участю громадськості та органів державної влади, спрямованих на запобігання корупції в сфері державного управління;
проведення консультацій з громадськістю та внесення за їх результатами узгоджених пропозицій Урядовому уповноваженому щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики, з метою забезпечення врахування громадської думки;
забезпечення інформування суспільства про формування та реалізацію державної антикорупційної політики;
підготовка пропозицій щодо впровадження заходів з правової освіти громадян з метою формування у суспільстві антикорупційної свідомості.
3. Громадська рада має право:
з питань, віднесених до її компетенції, співпрацювати з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, науковими установами та засобами масової інформації;
організовувати та здійснювати громадське обговорення законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції;
організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції;
інформувати Урядового уповноваженого, органи державної влади, засоби масової інформації про факти корупції в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування;
здійснювати заходи, спрямовані на формування громадської думки щодо несприйняття корупції.
4. Склад Громадської ради
Склад Громадської ради формується Урядовим уповноваженим.
При формуванні складу Громадської ради враховуються такі критерії, як активна участь у громадській діяльності у сфері антикорупційної політики; наявність особистих досягнень, напрацювань у цій сфері; надання конкретних пропозицій щодо удосконалення антикорупційної політики в рамках діяльності Громадської ради.
Для визначення цих критеріїв бажаючі заповнюють анкету члена Ради.
Перевага надається кандидатам, які мають найбільший досвід та найбільшу кількість напрацювань у відповідній сфері, а також надали конкретні пропозиції щодо напрямків діяльності Громадської ради.
Склад Громадської Ради не може перевищувати 15 осіб.
5. Структура Громадської ради
Громадську раду очолює голова, який обирається на її засіданні з числа членів Громадської ради.
Голова Громадської ради організовує і спрямовує її роботу, головує на засіданнях, підписує документи від її імені, представляє Громадську раду у взаємовідносинах з Урядовим уповноваженим, органами державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації.
Голова має двох заступників, які обираються з числа членів Громадської ради за його поданням.
 
У разі відсутності голови Громадської ради засідання Громадської ради проводить один із заступників.
Голова та члени Громадської ради працюють на громадських засадах.
Для організаційного забезпечення своєї роботи Рада може утворювати робочий орган – Секретаріат, який: проводить підготовку засідань; узагальнює надані пропозиції; відповідає за електронну комунікацію та розповсюдження інформації між членами Ради, своєчасне інформування про призначені засідання, електронну розсилку проектів протоколів засідань та остаточних узгоджених варіантів, розповсюдження інформації між членами Ради тощо
У період між засіданнями члени Ради працюють у комісіях - робочих органах Ради, назва та напрямки роботи яких визначається Радою.
Очолює комісію та організовує її роботу керівник, який обирається з числа членів Ради.
6. Організація роботи Громадської Ради
Формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.
Про порядок денний, час і місце засідання голова Громадської ради інформує всіх її членів і запрошених на засідання осіб не пізніше як за сім днів до дня його проведення.
Позачергове засідання Громадської ради може бути скликано за ініціативою Урядового уповноваженого, голови Громадської ради або за ініціативою третини її членів.
 
Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш половини її членів.
 
У засіданнях Громадської ради може брати участь Урядовий уповноважений, або його представник, представники органів державної влади, а також представники громадськості.
 
Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні та оформляються протоколом, який підписується головою Громадської ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Інші учасники засідання Громадської ради мають право дорадчого голосу.
Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.
 
8. Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради здійснює Бюро з питань антикорупційної політики або Секретаріат Громадської Ради (у разі його утворення).
 

 
Перший заступник директора Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
 
 
 
                                                                             Михайло КОВАЛЬ

 
                                   
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України -
Урядовий уповноважений з питань
антикорупційної політики
 
 
___________________ А. Й. БОГДАН
 
 
 
 
Вимоги
до представників громадянського суспільства – кандидатів на членство  у Громадській раді при Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики
 
1.        Активна громадській діяльність організації та кандидата у сфері антикорупційної політики;
2.        Наявність особистих досягнень, напрацювань у цій сфері;
3.       Надання конкретних пропозицій щодо удосконалення антикорупційної політики в рамках діяльності Громадської ради.
 
 
   УВАГА! Анкету кандидата на членство в Громадській раді в електронній формі можливо отримати, надіславши відповідний запит на e-mail: pysarenko@kmu.gov.uaта makarenko@kmu.gov.ua.
 
 
*Для набуття членства в Громадській Раді не обов'язково бути членом громадської організації. 
** Перевага надається кандидатам, які мають найбільший досвід та найбільшу кількість напрацювань у відповідній сфері, а також надали конкретні пропозиції щодо напрямків діяльності Громадської ради. Членом Громадської ради від однієї неурядової організації може бути лише один її представник.
Склад Громадської Ради не може перевищувати 15 осіб.